Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen dienen te geschieden vóór 1 juli van elk jaar.

Opzeggingen kunnen uitsluitend persoonlijk plaatsvinden bij de ledenadministratie per mail Ledenadministratie, onder vermelding van opzegging en “naam”).

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar opzegt (na 1 juli van dat jaar), dan is de contributie in beginsel voor het gehele jaar verschuldigd. Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling aan de penningmeester (mail sturen aan: de Penningmeester, onder vermelding “vragen omtrent contributie”.

Opzeggingen via trainers of anderen worden niet in behandeling genomen omdat zij geen wijzigingen kunnen aanbrengen!